Feedback?

Hulp

 

Instrumenten voor beeldvorming, beleid en aanpak Duurzame Inzetbaarheid

 

De commissie Duurzame Inzetbaarheid van de NEN heeft vier producten ontwikkeld om arbeidsorganisaties te helpen bij het opzetten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
De Praktijkrichtlijn Duurzame Inzetbaarheid (NPR 6070) is het basisdocument. Hierin wordt het gedachtengoed uiteengezet, een scan aangeboden en achtergrondmateriaal aangereikt.

De scan uit de NPR 6070, vormt de basis waaruit twee andere scans zijn ontwikkeld en de uiteindelijke zelfverklaring.
De quickscan is bedoeld om een globale indicatie te krijgen van de mate waarin de organisatie bezig is met het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Deze scan geeft ook een beeld op hoofdlijnen van de aspecten die van belang zijn voor een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
De detailscan biedt de mogelijkheid om het huidige beleid meer specifiek uit te werken en te onderbouwen door toelichtingen en beleidsdocumenten toe te voegen. Ook hier krijgt men een terugkoppeling over de stand van zaken van het beleid van de organisatie ten aanzien van duurzame inzetbaarheid.
Na het invullen van de detailscan kan men de zelfverklaring invullen en ondertekenen en al dan niet besluiten om deze via de website
www.duurzaaminjewerk.nl openbaar te maken.

 

Stappenplan 
De detailscan duurzame inzetbaarheid biedt arbeidsorganisaties een mogelijkheid om te komen tot een breed gedragen beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de organisatie. Om dat te bereiken kan de volgende procedure (stappenplan) gevolgd worden.

 

Stap 1: Bepaal welke partijen in de organisatie inbreng in dit proces kunnen bieden. Denk daarbij aan het lijnmanagement, de HR afdeling, de arbodienst en de medezeggenschap en eventuele andere personen in de organisatie.

 

Stap 2: Nodig deze partijen uit om de detailscan in te vullen.

 

Stap 3: Organiseer een bijeenkomst waar de verschillende scans naast elkaar worden gelegd en overeenkomsten en verschillen worden besproken. Dit draagt bij aan de dialoog binnen de organisatie over duurzame inzetbaarheid. De bijeenkomst moet leiden tot beeldvorming en consensus over de huidige stand van zaken, over de gewenste situatie m.b.t. duurzame inzetbaarheid en de prioriteiten voor de komende periode. Daarbij kan onderstaande schema uit de NPR 6070 worden gebruikt (zie bijlage B).

 

 

Reactief

Planmatig

Proactief

Integraal

Wat hebben we al op dit gebied aan beleid, activiteiten en/of instrumentarium?

Huidige situatie

 

 

 

 

 

Gewenste situatie

 

 

 

 

Prioriteit

 

 

 

 

 

 

Stap 4: Voer de voorgenomen activiteiten uit en evalueer de resultaten. Vervolgens kan weer met stap 1 worden begonnen, om de stand van zaken van de nieuwe situatie vast te stellen.

 

NB: Voor grotere organisaties kan het nuttig zijn om de detailscan niet voor de gehele organisatie, maar afzonderlijk voor de verschillende onderdelen uit te voeren. Desgewenst kunnen dan de resultaten van de onderdelen samengenomen worden voor een totaalbeeld van de organisatie. Ten aanzien van de procedure kunnen dan dezelfde stappen per onderdeel gevolgd worden, waarna een gezamenlijk organisatiebijeenkomst (stap 3) en uitvoering en evaluatie (stap 4) kan plaatsvinden. Stap 3 kan vervolgens worden benut voor het invullen van de zelfverklaring.